DRI Poland - BCLE 2000

Certyfikat DRI

Warszawa - Poznań - Katowice

Zapraszamy

Szkolenie organizowane przez DRI Poland

Zapraszamy na jedyne w Polsce profesjonalne szkolenie BCM

Warszawa – Poznań – Katowice

Możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z 10 praktykami DRI, które powinien znać każdy profesjonalista zajmujący się obszarem zarządzania ciągłością działania. Kurs kończy się Egzaminem kwalifikacyjnym (Qualification Exam), a jego pozytywne zaliczenie otwiera drogę do ubiegania się o Certyfikację DRI przeznaczoną dla profesjonalistów o rożnym poziomie zaawansowania.

O certyfikacji DRI

Certyfikacja DRI International jest najbardziej rozpoznawalną i powszechnie uznawaną certyfikacją na świecie. DRI certyfikuje wyłącznie profesjonalistów, którzy demonstrują zarówno wysoki poziom wiedzy oraz odpowiednie doświadczenie w obszarze ciągłości działania i/lub zarządzania kryzysowego. Wykaz poziomów Certyfikacji i wymagania dla każdego z nich można znaleźć tutaj.

DRI International certyfikuje osoby z obszaru ciągłości działania, zarządzania ryzykiem i obszarów powiązanych. Certyfikacja to dwuetapowy proces – weryfikacja wiedzy i potwierdzenie doświadczenia – i jest oferowana na zaawansowanym i poczatkującym poziomie. Oferta została tak skonstruowana, aby sprostać wymaganiom sektora prywatnego i publicznego w różnych aspektach:

- Ciągłość działania

- Zarządzanie kryzysowe

- Zarządzanie ryzykiem

- Zarządzanie sytuacją kryzysową

- Zapewnienie właściwego poziomu odporności

Wartość dla uczestnika wynikająca z Certyfikacji DRI

Uznawalność: Zdobycie certyfikatu DRI potwierdza posiadanie wiedzy eksperckiej. Pracodawca, klienci i inni pracownicy rozpoznają Certyfikację DRI jako potwierdzenie wiedzy i umiejętności, które zostały nabyte w wyniku doświadczenia.

Potwierdzenie nabytej wiedzy: Certyfikacja potwierdza wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznej implementacji rozwiązań BCM w organizacji.

PROGRAMREJESTRACJAINFORMACJA DRI International

Dyrektor Zarządzający DRI International - Chloe Demrovsky.

Opis szkolenia

Profesjonalne przygotowanie w zakresie ciągłości działania (BC) obejmuje umiejętności, wiedzę i procedury ciągłości działania, które są niezbędne, aby skutecznie sprostać wymogom zarządzania ciągłością działania w organizacji.

W chwili obecnej DRI Poland oferuje dwa rodzaje szkoleń, które kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i umożliwiają ubieganie się o certyfikację DRI:
- BCLE-2000 to 4,5 dniowe szkolenie obejmujące 32 godziny wykładów – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dotychczas nie zajmowały się zawodowo zarządzaniem ciągłością działania i chciałyby nabyć gruntowną wiedzę i praktykę w tym obszarze.
- BCP 501 to 2 dniowe szkolenie obejmujące 14 godziny wykładów – szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów. Trenerzy posiadają dogłębną wiedzę teoretyczną, odpowiednie doświadczenie i znajomość modeli zarządzania ciągłością działania wypracowanych przez ekspertów DRI (DRI International’s business continuity planning model).

Podczas szkolenie trenerzy będą przeprowadzać ćwiczenia, których stopień trudności będzie zależeć od oczekiwań i poziomu zaawansowania uczestników.

Cel szkolenia BCLE-2000 i BCP 501

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami Dziesięciu profesjonalnych praktyk wypracowanych przez ekspertów DRI (Ten Professional Practices).
Dzięki udziałowi w szkoleniu jego uczestnicy:

1. Poznają elementy Programu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przygotowanymi przez ekspertów DRI

2. Zrozumieją podstawy systemowe, w tym niezbędną terminologię wykorzystywaną w Dziesięciu profesjonalnych praktykach DRI

3. Nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować Program zarządzania ciągłością działania zgodnie z Dziesięcioma profesjonalnymi praktykami DRI

4. Zostaną znakomicie przygotowani do Egzaminu kwalifikacyjnego.

Informacja

Szczegółowych informacji  udziela opiekun szkolenia pod numerem telefonu:

+48 61 826 11 52

Zarys szkolenia

 

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6

Lekcja 7

Lekcja 8

Lekcja 9

Lekcja 10

Lekcja 11

Inicjowanie i zarządzanie Programem – podczas tej lekcji uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami budowania świadomości organizacyjnej w zakresie ciągłości działania i współpracy z kierownictwem. Ponadto uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę na temat organizacji i zarządzania procesem tworzenia Programu ciągłości działania. Podczas tej lekcji zostaną zidentyfikowane wymagania i wytyczne metodologii zarządzania projektem, których zastosowanie jest niezbędne, aby skutecznie stworzyć Program w całej organizacji.

Ewaluacja i kontrola ryzyka – Podczas lekcji uczestnicy zapoznają się z głównymi zasadami zarzadzania ryzykiem i budowy modelu właściwego dla Zarządzania ciągłością. Będzie to miało miejsce poprzez dogłębne wyjaśnienie procesu przeprowadzania oceny ryzyka oraz wskazania dlaczego proces ten jest tak istotny w Programie zarządzania ciągłością działania. Ponadto przedstawiona zostanie metodyka oceny ryzyka i rola, jaką pełni zapewnieniu ciągłości działania.

Analiza wpływu na biznes – celem lekcji jest wskazanie przyczyn przeprowadzania analizy wpływu na biznes oraz jej znaczenie w procesie zarządzania ciągłością działania. Uczestnicy podczas tej lekcji zrozumieją metodologię oraz najważniejszą terminologię odnoszącą się do analizy wpływu na biznes.

Budowanie Strategii ciągłości działania – celem tej lekcji jest przygotowanie uczestników do wyboru właściwej strategii odtwarzania procesów biznesowych, krytycznych funkcji, operacji i wspierających technologii informatycznych zgodnie z przyjętym czasem odtworzenia (RTO). Lekcja będzie obejmować przegląd alternatywnych strategii, oceny ich słabych i mocnych stron oraz metodologii prezentacji wyników zarządowi. Wnikliwemu wyjaśnieniu poddane zostaną wszystkie etapy procesu związanego z analizą i wyborem właściwej strategii, co ma miejsce w oparciu o dane uzyskane podczas analizy ryzyka i analizy wpływu na biznes.

Przygotowanie i reakcja na sytuacje nadzwyczajną – celem lekcji jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat struktury Zarządzania kryzysowego i planowania niezbędnego do zarządzania kryzysem w organizacji. Będzie to obejmowało procedury identyfikacji, eskalacji i komunikacji (powiadamiania). Podczas lekcji przedstawione zostaną zagadnienia tworzenia i przeglądu programu przeprowadzania ewakuacji oraz jej koordynacji. Szczegółowo omówione zostaną procedury w zakresu ochrony życia i zdrowia, reagowania na sytuacje kryzysowe czy ogłaszania sytuacji kryzysowych. Uczestnicy nabędą wiedzę w szczególności na temat organizacji i wdrażania struktury planów awaryjnych i mobilizacji w przypadku kryzysu. Zwrócona zostanie uwaga na uruchamianie Centrum zarządzania kryzysowego i działania zespołów kryzysowych, a także szacowanie strat, ochrona i odtwarzanie zasobów oraz procesów.

Tworzenie i wdrożenie Planu ciągłości działania – podczas tej lekcji uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę w zakresie uruchomienia i praktycznego wykorzystania Programu zarządzania ciągłością działania. Będzie to miało miejsce poprzez identyfikację elementów procesu planowania, włączając przyjętą metodologię, wdrożenie, zarzadzanie i przygotowanie dokumentacji. Uczestnicy nabędą umiejętności kierowania i podejmowania właściwych decyzji oraz przygotowania najlepszej struktury dokumentacji, wraz z jej zarządzaniem.

Program szkoleniowy i budowanie świadomości – Podczas tej lekcji uczestnicy nauczą się jak tworzyć i wdrażać program, aby zapewnić właściwy poziom świadomości pracowników z obszaru ciągłości działania. Ważnym elementem będzie również wskazanie, w jaki sposób przeszkolić pracowników, aby byli dobrze przygotowani na sytuację kryzysową i w najszybszy sposób przywrócili działalność na odpowiednim poziomie.

Testowanie, audyt i utrzymanie – celem tej lekcji jest identyfikacja elementów niezbędnych do przygotowania programu ćwiczeń, testów, utrzymania i audytu. W celu zapewnienia efektywności Programu zarządzania ciągłością działania musi byś wdrożony właściwy program testowania, aby zagwarantować powtarzalności i praktyczność przyjętych działań w wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jako część programu zarzadzania zmianami, właściwe śledzenie i dokumentowanie procesu testowania i audytu umożliwia ciągły rozwój i poprawę w zakresie ciągłości działania, co daje pewność, że plany są aktualne i adekwatne. Ustanowienie procesu audytu pozwala poddać walidacji plany pod względem ich kompletności i istotności oraz zbadać zgodność z celami organizacji i właściwymi standardami branżowymi.

Komunikacja w trakcie kryzysu – wszystkie plany muszą swoim zakresem obejmować również elementy komunikacji i ta część szkolenia została przygotowana po to, aby przygotować użytkowników do właściwego zarzadzania podczas kryzysu. Podczas lekcji szczególna uwaga zostanie poświęcona tworzeniu odpowiednich procedur, które umożliwią efektywną komunikację ze wszystkimi interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej komunikacji rzecznika prasowego z mediami podczas kryzysu.

Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej – podczas tej lekcji uczestnicy nauczą się stosowania technik komunikacji, współpracy podczas przeprowadzanych postepowań i wykorzystania systemów zarządzania incydentami. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat terminologii, wyboru działań priorytetowych oraz właściwego współpracowania z organami zewnętrznymi.

Przegląd egzaminu kwalifikacyjnego – celem lekcji jest dokonanie przeglądu istotnych kwestii z każdej z poprzednich lekcji i właściwe przygotowanie do egzaminu.

 

Organizatorzy

pbsg
logo dri
73f27e

Warunki uczestnictwa

Cena kursu dotyczy usługi jakim jest prawo jednego uczestnika do udziału w szkoleniu. Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, wydanie Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu i pozytywne zdanie Egzaminu kwalifikacyjnego (Certyficate of Completion – wzór certyfikatu).
Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz kosztów Certyfikacji DRI.
Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktury VAT w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury na rachunek bankowy organizatora wskazany na fakturze.
Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane drogą mailową, telefoniczną lub faksem.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia. Pisemna rezygnacja złożona w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z pobieraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Cena szkolenia zamieszczona w terminarzach szkoleń jest ceną netto, którą należy powiększyć o aktualną stawkę podatku VAT.

Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia, poprzez wyrażenie niniejszej zgody, na przetwarzanie podanych danych osobowych, przez PBSG S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 na potrzeby realizacji zamówienia.

Certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu i pozytywne zdanie Egzaminu kwalifikacyjnego będą wysyłane uczestnikom szkolenia po spełnieniu warunków: minimum pozytywnych odpowiedzi udzielonych podczas Egzaminu kwalifikacyjnego oraz uregulowaniu płatności.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez PBSG S.A. danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu.

Harmonogram

Numer szkolenia

Termin

Miejsce

Cena netto*

DRI - BCLE 2000

05.03.2018 - 08.03.2018

Warszawa

4 500 zł

DRI - BCP 501

20.03.2018 - 21.03.2018

Warszawa

3 000 zł

DRI - BCP 501

05.06.2018 - 06.06.2018

Warszawa

3 000 zł

DRI - BCP 501

25.09.2018 - 26.09.2018

Warszawa

3 000 zł

DRI - BCP 501

06.11.2018 - 07.11.2018

Warszawa

3 000 zł

DRI - BCLE 2000

26.11.2018 - 29.11.2018

Warszawa

4 500 zł

* Cena uwzględnia: materiały, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i pozytywne zdanie Egzaminu kwalifikacyjnego, poczęstunek, lunch; cena nie uwzględnia zakwaterowania.

Rejestracja

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela opiekun pod numerem telefonu:

+48 61826 11 52

 


Chcę zrealizować Voucher

Faktura?